zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Opća načela

 

Udruga malih trgovaca Splitsko-dalmatinske županije, Udruga malih trgovaca Splitsko-dalmatinske županije, OIB: Udruga malih trgovaca Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu Udruga malih trgovaca) u skladu s odredbom članka 4. stavkom 1. točkom 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka voditelj je obrade podataka.

Udruga malih trgovaca ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka i jamči povjerljivost osobnih podataka svih ispitanika koje će prikupljati isključivo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje prava i obveza ispitanika, te će poduzimati sve potrebne tehničke i organizacijske mjere radi zaštite podataka od uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena i svake druge zlouporabe.

Ova Politika zaštite osobnih podataka sadrži načela obrade osobnih podataka i informacije o identitetu i kontaktnim podacima voditelja obrade, o kontaktnim podacima Službenika za zaštitu podataka, o tome koje osobne podatke Udruga malih trgovaca prikuplja, na koji ih način obrađuje, u koje ih svrhe upotrebljava i pravima ispitanika u svezi s obradom osobnih podataka.

 

 

Načela obrade osobnih podataka

Ova Politika zaštite osobnih podataka objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i čuvamo, u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s tim osobnim podacima.

Udruga malih trgovaca poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR u vezi zaštite osobnih podataka.

Udruga malih trgovaca upravlja svojim informacijskim sustavom u skladu s primjenjivim standardima, a korisnike redovito educiramo i informiramo o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe Udruga malih trgovaca te izvršitelja obrade koji u ime Društva obrađuju osobne podatke.

 

Koje osobne podatke obrađujemo i u koju svrhu?

Obrađujemo potrebne osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa, OIB, datum rođenja, telefonski broj, email adresa, informacije koje proizlaze iz vrste ugovornog odnosa i slično. Također obrađujemo i osobne podatke koje nam vi stavite na raspolaganje u vezi ostvarivanja određenih prava koja proizlaze iz naše djelatnosti kao što su podaci s osobne iskaznice, ovlasti potpisivanja ili zastupanja, potvrde o vlasništvu i slično. O našim zaposlenicima obrađujemo i druge osobne podatke koji proizlaze iz ostvarivanja prava i obveza u vezi radnog odnosa. Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke.

Štitimo vašu privatnost i obrađujemo samo one osobne podatke koji su nam nužni i koji su pribavljeni u sklopu naših poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:  

a) izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora    

b) zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti:  

vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima  

otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara  

zaštita osoba i imovine  

odgovaranje na vaše upite i komentare    

c) nužnog poštivanja zakonskih obveza  

d) obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

 

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Udruga malih trgovaca će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

 

Tko ima pristup vašim osobnim podacima?

Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe. Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka za potrebe Udruga malih trgovaca na temelju naših izričitih uputa, putem sklopljenih ugovora i uz obvezu poštivanja Sigurnosne politike informacijskog sustava.

Obvezujemo se čuvati vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:  

pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti   

kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima  

kada smo zakonski dužni dostavljati te podatke.

Jamčimo vam da u sklopu naših obrada vaših osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje van područja Europske unije.

 

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:  

zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane  

zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja  

uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa Udruga malih trgovaca ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga  

tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Udruga malih trgovaca te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Udruga malih trgovaca, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično 

ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost  

prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo  

podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na adresu Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, web www.azop.hr, tel. +385 1 4609 000.

 

Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

 

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Ako smatrate da nemamo zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Udruga malih trgovaca

Ruđera Boškovića 28, 21000 Split

Tel.: 098/676-277

E-mail: info@umt-sdz.hr

 

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta biti ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

  • Ruđera Boškovića 28, 21000 Split
  • 098/676-277
  • info@umt-sdz.hr
  • Ruđera Boškovića 28, 21000 Split
  • 098/676-277
  • info@umt-sdz.hr

© 2024 Sva prava pridržana